CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

Komunalni red - Grad Buje

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28. travnja, 2011. godine, donijelo je ODLUKU o komunalnom redu.

Izvadak: Očuvanjem okoliša naselja, smanjit će se rizik za život i zdravlje ljudi, unaprijediti higijenske navike te osigurati i poboljšati kakvoću življenja sadašnjih i budućih generacija građana Grada Buja.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve građane, pravne i fizičke osobe, koji stalno ili povremeno borave na području Grada Buja, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Ovom Odlukom propisuju se naročito odredbe o:

 • uređenju naselja,
 • održavanje čistoće, urenenje i korištenje javnih površina,
 • skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,
 • uklanjanju snijega i leda,
 • uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
 • mjerama za provonenje komunalnog reda i
 • kaznama za učinjene prekršaje.

U provođenju komunalnog reda osim odredaba ove Odluke primjenjuju se i odgovarajuće odredbe Zakona i drugih propisa te drugih gradskih odluka kojima su posebno urenena određena pitanja u vezi sa komunalnim redom.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

 • javnoprometne površine (nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, pješački prolazi, parkirališta, javne stube, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, stajališta javnoga gradskog prometa i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi);
 • dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu;
 • javne zelene površine (parkovi, šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštitnim dijelovima prirode, površine za rekreaciju, dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina i slične površine);
 • ostale površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte što su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, i slične prostore;
 • površine na kojima se, sukladno posebnom aktu, obavlja prodaja robe i pružaju ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija i prostora trgovaca, odnosno ugostitelja;
 • zaštićeni objekti prirode.

CIVITAS BULLEARUM

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.